Dobór i montaż kotłów w V-klasie!
Zapraszamy do nas.

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy ludzi otwartych, nastawionych na rozwój i chcących pracować w branży instalacyjnej. Obok konkurencyjnego wynagrodzenia, nasza firma oferuje atrakcyjne i pewne miejsce pracy.Ville Elite–I Nagroda Orły Polskiego Budownictwa, w grudniu 2015 zakończyliśmy montaż kompleksowych instalacji sanitarnych oraz infrastruktury zewnętrznej w kompleksie budynków jednorodzinnych w Bolechowicach.

 

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych- (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.)
Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników oraz usługobiorców, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod marką Zofia Sęk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMO-GAZ z siedzibą przy ul. Chrzanowskiej 12, 32-065 Wola Filipowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 6761484090, REGON: 356264312, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.termo-gaz.pl, jest Zofia Sęk prowadząca działalność gospodarczą pod wyżej wskazaną działalnością gospodarczą, zwany w dalszej części Administratorem, lub TERMO-GAZ.
Dane kontaktowe
Jako Administrator TERMO-GAZ nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez TERMO-GAZ oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych użytkownik może kontaktować się pod adresem email: termo-gaz@o2.pl lub pisemnie Zofia Sęk P.H.U. „TERMO-GAZ”, ul. Chrzanowska 12, 32-065 Wola Filipowska z dopiskiem „Dane osobowe”.
Zakres przetwarzania danych osobowych
• imię, nazwisko,
• adres korespondencyjny (zamieszkania/siedziby/dostawy),
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• numer rachunku bankowego,
• informacje o płatnościach i zadłużeniu,
• IP komputera.
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
• realizacja umów zawartych z Administratorem – wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy zmierzających do jej zawarcia – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
• w odniesieniu do danych osobowych w postaci adres IP użytkownika, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego www.termo-gaz.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku wizyt użytkownika ww. serwisie – podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit a w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, realizacji usług i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
• nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem TERMO-GAZ w tym serwisu internetowego www.termo-gaz.pl, np. sprzedaży produktów, przygotowania wyceny produktów – podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit b i f RODO.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości.
W przypadku roszczeń, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z norm prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia uzyskania zgody na przetwarzanie, lub wykonania pierwszej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych danego użytkownika.
Po upływie ww. terminów dane osobowe użytkownika będą usuwane lub poddawane anonimizacji – tj. nieodwracalnemu procesowi szyfrowania danych osobowych, niepozwalającemu w żaden sposób na zidentyfikowanie osoby, której dane osobowe dotyczyły.

Odbiorcy Twoich danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom zapewniającym TERMO-GAZ wsparcie IT, partnerom handlowym Administratora, firmom świadczącym usługi doradcze m.in. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, agencjom marketingowym w celu prowadzenia w imieniu TERMO-GAZ kampanii reklamowych i promocyjnych, przy czym takie podmioty posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy z TERMO-GAZ, w zakresie wyłącznie określonym taką umową (tzw. umowa powierzenia).

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Użytkownik :
• ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych,
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od TERMO-GAZ swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych,
• posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Zofia Sęk P.H.U. „TERMO-GAZ” ul. Chrzanowska 12, 32-065 Wola Filipowska, lub na adres e-mail: termo-gaz@o2.pl albo też do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Źródło pochodzenia danych osobowych
• informacja pozyskana bezpośrednio od użytkownika np. przy zawieraniu umowy na wykonanie usług przez TERMO-GAZ
• Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, formularze kontaktowe znajdujące się na www.termo-gaz.pl),
• partnerzy handlowi Administratora,
Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane poza EOG. W związku z podjętą przez TERMO-GAZ współpracą z podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA.
Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom.